PraktiskVi håber, at nye grundejere vil være med til at passe på vores område. Her er lidt om praktiske forhold, navnlig hvilke services og fællesregler, der følger med det at være medlem af vores grundejerforening.


Almindeligt grenaffald bliver afhentet to gange årligt på foreningens regning: Efter Pinsen og efter efterårsferien (uge 42). Foreningen henstiller, at man venter med at lægge grenene ud til 2-3 uger før afhentningen, hvis det er muligt.


Foreningen står selv for vedligeholdelsen af de fælles grusveje. Der lægges med jævne mellemrum grus ud ved fællesveje; herfra bedes medlemmerne selv hente grus og fylde evt. huller op ud for de enkelte parceller. Hvis der er i tvivl om en grusbunke er til fælles brug, så spørg en af dine naboer ad.Græsslåning må af hensyn til naboer kun finde sted i følgende tidsrum:

- Alle hverdage

- Lørdage indtil kl. 18.

- Søndage mellem kl. 10 og 12.


Bemærk, at vi har vedtaget en fartbegrænsning på max 20 km/t på fællesveje. Det er sket dels af sikkerhedshensyn til de mange børn i området, dels af hensyn til naboer, der ikke bør generes af støj eller støv, der hvirvles op ved hurtigere kørsel.


I henhold til de servitutter, der er lyst på grundene i foreningens område, er der pligt til medlemsskab af Grundejerforeningen Ellinge Hegn. Takster ifølge seneste generalforsamling:

- Årskontingent: kr. 500,-

- Indmeldelsesgebyr: kr. 150,-

- Rykkergebyr: kr. 100,-

Årskontingent m.m. skal indbetales på foreningens bankkonto, som har reg.- og kontonr. 2279-6883512497 senest den 1. marts  (anfør vejnavn og nummer). Medlemmer kan med fordel lave en automatisk betaling over netbanken een gang årligt. Kasseren fremsender betalingspåmindelse i januar til alle, der har opgivet deres email. Vi foretrækker samme emailadresse ved indkaldelse til generalforsamling (send evt din kontaktinformation til  ellingehegndorrit@gmail.com).


Ordinær generalforsamling afholdes senest ved udgangen af april, medlemmer modtager en indkaldelse med dagsorden senest 14 dage før. Så snart bestyrelsen kender datoen og stedet vil det blive annonceret på forsiden. Se seneste regnskab her og generalforsamlingsreferat her.


Desuden tilbyder Odsherred Kommune en række services, blandt afhentning af storskrald to gange årligt, samt forskellige typer af vejledning. Se links her.